خانه / تاثیر هیومیک اسید بر روی محصولات / تاثیر هیویک اسید روی گیاهان در کشت هیدروپونیک
تاثیر هیویک اسید روی گیاهان در کشت هیدروپونیک

تاثیر هیویک اسید روی گیاهان در کشت هیدروپونیک

گیاهان زینتی امروزه علاوه بر رفع نیازهای روحی و روانی، از لحاظ اقتصادی نیز در بازارهای جهانی خودنمایی می­کنند. تولید مطلـوب محصـولات کشاورزی نیازمند به خاک مناسب و عناصر غذایی کافی و قابل جذب برای گیاه است. مواد آلی نقش مهمی در بهبود خصوصیات فیزیکی خاک و باروری خاک دارند. اسید هیومیک با فعالیت شبه هورمونی تأثیر به سزایی بر جذب عناصر غذایی، عملکرد و کیفیت محصولات تولیـدی دارد. در همـین راسـتا، پژوهشی جهت تعیین بهترین غلظت اسید هیومیک در پرورش گل شاخه بریده همیشه بهار در سیستم هیدروپونیک انجام گرفته است. طی این پژوهش تأثیر غلظت­هـای مختلـف اسـید هیومیک (صفر، ۲۵۰ ،۵۰۰ ،۷۵۰ و ۱۰۰۰ میلی­گرم بر لیتر) بر شاخص­های ریخت شناسی، جذب عناصر غذایی و دوام عمر پس از برداشـت گل مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج آزمایش بیانگر تأثیر معنی­دار اسید هیومیک بر صفات فیزیولوژیک و ریختشناسی گل همیشه بهار بـود. بر همین اساس، سطح برگ و غلظت کلروفی a ،b  و کل به عنوان ظرفیت فتوسنتزی، تعداد گل و غلظت کل فنول در مقایسه با شاهد به­طور معنی­داری تحت تأثیر کاربرد اسید هیومیک قرار گرفتند. همچنین، اسید هیومیک تأثیر معنی­داری بر جذب عناصر غذایی فسفر و کلـسیم در مقایسه با شاهد نشان داد. دوام عمر گل به­عنوان مهمترین عامل کیفیت پس از برداشت، در غلظت ۲۵۰ میلی­گرم بر لیتر اسید هیومیـک نـسبت به شاهد ۲۰% افزایش یافت. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، کاربرد اسید هیومیک با غلظت­هـای ۲۵۰ و ۵۰۰ میلـی­گـرم بـر لیتـر در محلول غذایی گل شاخه بریده همیشه بهار رقم در سیستم هیدروپونیک توصیه می­گردد.

 

در پژوهش دیگری به منظور بررسی تاثیر مواد هیومیکی بر روی گیاه زینتی شمعدانی، آزمایشی در شرایط گلخانه انجام گرفت. در این پژوهش از 4 غلظت 0، 2/0، 5/0 و 1 گرم بر لیتر هیومیک اسید استفاده شد.  صفات مورفولوژیک گیاه شامل تعداد برگ، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع شاخه اصلی، ارتفاع گیاه، طول ریشه، سطح برگ، وزن تر اندام­های هوایی، وزن تر ریشه، طول ریشه، حجم ریشه، حجم اندام هـوایی وزن خشـک ریشه، وزن خشک اندام هوایی و نسبت اندام هوایی به ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد اسید هیومیک سبب بهبود اکثر صفات مورفولوژیک اندازه گیری شده گردید، به طوریکه بیشترین ارتفاع (75/41 سانتیمتر)، وزن تر اندام هـوایی (83/94 گـرم )، وزن خشـک انـدام هوایی (71/20 گرم)، وزن تر ریشه (40/16 گرم)، سطح برگ (27/60 سانتیمتر مربع)، طول ریشه (16/45 سانتیمتر) و حجم ریشه (33/15 سانتیمتـر مکعب) در تیمار اسید هیومیک با غلظت 1 گرم بر لیتر حاصل شد.

اشتراک گذاری
1

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
با خبرم کن