خانه / تاثیر هیومیک اسید بر روی محصولات / تاثیر کاربرد هیومیک اسید برروی چغندر
تاثیر کاربرد هیومیک اسید برروی چغندر

تاثیر کاربرد هیومیک اسید برروی چغندر

افزایش جمعیت انسانی و درخواست برای کیفیت بهتر محصولات کشاورزی همیشه انگیزه­ای برای توسعه کشاورزی بوده، به همین دلیل کشاورزی ارگانیک و پایدار میتواند یک روند گریز ناپذیر در کشاورزی آینده باشد.

هیومیک اسید به عنوان اسید آلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی بدون اثرات مخرب زیست محیطی جهت بالا بردن عملکرد و کیفیت چغندرقند به خصوص در شرایط متغیر زیست محیطی می تواند مؤثر واقع شود.

به منظور بررسی اثر ماده آلی هیومیک اسید بر روی خصوصیات کمی و کیفی محصول چغندرقند آزمایشی در مزرعه با 4 سطح مختلف هیومیک اسید (0، 1، 3، 5/4 کیلوگرم در هکتار) و سه زمان مصرف (ابتدای رشد غده (مرداد)، اواسط رشد غده (شهریور) و ا نتهای رشد غده (مهر) انجام شد. صفات مورد بررسی شامل عملکرد ریشه، عیار قند بود. نتایج نشان داد که اثر سطوح و غلظت های مختلف اسید هیومیک بر تمامی صفات مورد ارزیابی تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد داشت. اثر متقابل سطوح اسید هیومیک و زمان مصرف نیز بر صفات عملکرد ریشه، عیار قند تفاوت معنی داری نشان داد.

بر طبق نتایج بدست آمده حداقل و حداکثر عملکرد ریشه به ترتیب در تیمار شاهد و 3 کیلوگرم هیومیک اسید در هکتار بدست آمد در رابطه با زمان مصرف نیز بالاترین میزان عملکرد در استفاده از اسید هیومیک در ابتدای رشد غده حاصل شد.

در مجموع می توان گفت که استفاده از اسید هیومیک به دلیل اثرات مختلف فیزیولوژیکی، علاوه بر افزایش عملکرد چغندرقند، می توان در جهت کاهش مصرف کودهای شیمیایی و همچنین کاهش آلودگی محیط زیست نقش مثبتی را ایفا کند و به عنوان ماده ای با منبع طبیعی در جهت پایداری و افزایش تولید محصولات زراعی مورد استفاده قرار گیرد.

 

اشتراک گذاری
1

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
با خبرم کن