تاثیر کاربرد هیومیک اسید برروی چغندر

افزایش جمعیت انسانی و درخواست برای کیفیت بهتر محصولات کشاورزی همیشه انگیزه­ای برای توسعه کشاورزی بوده، به همین دلیل کشاورزی ارگانیک و پایدار میتواند یک روند گریز ناپذیر در کشاورزی آینده باشد.

تاثیر هیومیک اسید روی یونجه

یونجه با نام علمی Medicago sativa یکی از مهمترین گیاهان علوفه ای چند ساله بوده که طور وسیعی کشت می شود. سصح زیر کشت این محصول در دنیا بیش از 32 میلیون هکتار است که بزرگترین تولید کننده کنن... […]

اثرکوددهی اسید هیومیک در مدیریت انبوهی مگس خربزه (Myiopardalispardalina Bigot)درشرایط مزرعه

سطح زیر کشت خربزه در کشور 77 هزار هکتار و میزان برداشت آن به بیش از 1/5 میلیون تن در سال می رسد. مگس خربزه آفتی مهم در کشت کدوییان به خصوص خربزه است. خسارت اصلی این آفت مربوط به تخم‌گذاری و تغذیه ل... […]

تاثیر هیومیک اسید برروی کلزا

بررسی اثر هیومیک اسید در آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا به منظور بررسی اثر هیومیک اسید روی گیاه کلزا آزمایشی با غلظت های مختلف هیومکی اسید شامل 100، 200، 300، 400 و 500 میلیگرم بر لیتر ... […]