تاثیر هیومیک اسید بر روی چای

به منظور بررسی اثر اسید هیومیک بر برخی شاخص­های رشد و عملکرد گیاه چای ، آزمایشی در سطح مزرعه طی سه سال به اجرا درآمد. نتایج به دست آمده نشان داد استفاده از هیومیک اسید در باغات چای منجر به افزایش ع... […]

بررسی نقش هیومیک اسید در بهبود عملکرد کمی و کیفی گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی در گلخانه یکی از مشکلات جدی زیست محیطی  می‌باشد که آلودگی خاک و آب و تجمع نیترات و عناصر سنگین در محصول تولیدی را در پی دارد. از راه های مدیریت و کاهش مصرف کودهای ... […]

تاثیر هیومیک اسید بر عملکرد ذرت

استفاده بی رویه از کود های شیمیایی و عدم استفاده از کود های آلی در طی سالیان اخیر عامل کاهش چشمگیر میزان ماده آلی خاکهای ایران بوده است. از طرفی کاربرد بیش از حد کودهای شیمیایی در کشاورزی باعث ایجا... […]

اثر هیومیک اسید روی پسته

پسته یکی از مهم­ترین محصولات کشاورزی کشور است که از جنبه ­های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و غیره اهمیت فوق العاده­ای دارد. ارزش تولید این محصول گرانبها و بی نظیر حدود 10 درصد از درآمدهای غیر... […]