هیومیک اسید پرک

مهمترین ویژگی هیومیک اسید پرک آهسته ره بودن آن است، یعنی به آرامی حل میشود و منجر به عدم سقوط دانه های هیومیک اسید در مخزن و در نتیجه حلالیت کامل آنها میشود.

خ... […]

هیومیک اسید مایع

مهمترین ویژگی هیومیک اسید مایع، آماده مصرف بودن آن است، میزان خلوص هیومیک اسید مایع پایین تر از فرم پودری و پرک آن، میزان هیومات_پتاسیم 12 درصد و حلالیت 100 درصد است.

هیومیک اسید پودری

ابتدا فرم مایع و بعد از روی فرم مایع، هیومیک اسید پودری تولید میشود ، در نتیجه هیچ گونه مواد نامحلولی در هیومیک اسید پودری وجود ندارد و این موضوع منجر به حلالیت 100 درصدی این محصول ... […]