نقش کود اسید آمینه در تغذیه گیاه،چرا آمینو اسیدها در تغذیه گیاه اهمیت دارد؟

چرا آمینه اسیدها در تغذیه گیاه حائز اهمیت هستند؟ آمینه اسیدها کلات کننده ی عنصرهای کم تحرک بوده و ضمن قابل جذب نمودن آنها؛ت... […]