تفاوت هیومیک اسید و فولویک اسید

هیومیک اسید و فولویک اسید در نتیجه فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید خاک بر روی بقایای گیاهی در شرایط هوازی بوجود می‌آیند. فولویک اسید طبیعی به رنگ طلایی است، وزن مولکول... […]