تفاوت هیومیک اسید و فولویک اسید

هیومیک اسید و فولویک اسید در نتیجه فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید خاک بر روی بقایای گیاهی در شرایط هوازی بوجود می‌آیند. فولویک اسید طبیعی به رنگ طلایی است، وزن مولکول... […]

نقش کود اسید آمینه در تغذیه گیاه،چرا آمینو اسیدها در تغذیه گیاه اهمیت دارد؟

چرا آمینه اسیدها در تغذیه گیاه حائز اهمیت هستند؟ آمینه اسیدها کلات کننده ی عنصرهای کم تحرک بوده و ضمن قابل جذب نمودن آنها؛ت... […]