نقش هیومیک اسید بر فعالیت میکروبی خاک

اسید هیومیک چگونه بر فعالیت میکروبی اثر می گذارد و نقش آن چیست؟ فعالیت های میکروبی مفید در خاک برای پایداری هر خاک و رشد گی... […]