پروانه؛شگفتی آفرینش

کلیپ جالب از مراحل تبدیل تخم پروانه به پروانه کامل... نمونه ای از ظرافت و زیبایی در آفرینش