اهمیت گرده افشانی درباغات انار

درختان انار در طول فصل ۳تا۴بار گل میدهند.گلهای سری اول از اواخر فروردین به تعداد خیلی زیاد ظاهر میشوند.علاوه بر گلهای غیرمثمر،تعداد زیادی از گلهای مثمر نیز ریزش پیدا م... […]